IMG_4663

Tijdens de anamnese en het motorisch onderzoek brengt de therapeut de motorische ontwikkeling in kaart. Na een analyse van alle verkregen informatie, stelt de therapeut een behandelplan op die wordt besproken met ouders en kind. Daarna kan de behandeling starten.

Motorisch onderzoek

De kinderoefentherapeut neemt eerst de anamnese af met ouder en kind, daarna volgt een motorisch onderzoek. Dit gebeurd op verwijzing van een huisarts, specialist of via directe toegankelijkheid. Het motorisch onderzoek bestaat uit een motorische observatie en een motorische test. Het doel hiervan is om zowel kwantitatief (getalsmatig) als kwalitatief (observatie) een indruk te krijgen van de motorische ontwikkeling van het kind.

Onderdelen die aan bod komen zijn:
-evenwicht
-grove motoriek
-balvaardigheid
-fijne motoriek
-schrijfmotoriek
-ruimtelijk inzich
-lichaamsschema

Tijdens het onderzoek wordt ook een eerste indruk verkregen van het gedrag van het kind. Factoren zoals concentratie, leerstratigie, impulsiviteit, ondernemingsdrang en bewegingsangst worden geobserveerd. 

Behandeling

De onderzoeksgegevens worden geanalyseerd en op basis hiervan wordt een verslag gemaakt. Dit bevat een overzicht van de resultaten, een oefentherapeutische diagnose en, indien therapie gewenst is, behandeldoelen en een behandelplan. Dit verslag wordt besproken met ouders en er worden afspraken gemaakt voor de behandeling.

Het kind wordt individueel behandeld met een programma dat past bij het kind. Er wordt gewerkt aan de motorische ontwikkeling waarbij rekening wordt gehouden met gedragsfactoren en de leerstrategie van het kind. Regelmatig worden de behandeldoelen geëvalueerd. Voorop staat dat het kind plezier heeft tijdens het bewegen en succes ervaart tijdens de therapie. Er wordt in een veilige omgeving spelenderwijs aan bewegingtrategieën gewerkt. Door leuke beweegspellen en opdrachten wordt het kind gestimuleerd om het geleerde in het dagelijks leven te gebruiken. Als de behandeldoelen behaald zijn, wordt hiervan een eindverslag gemaakt en de therapie afgesloten.